Over ons

Ons verhaal

Ons verhaal

Onze visie en missie

In onze ideale wereld brengen we zo veel mogelijk mensen in contact met zichzelf en in verbinding met anderen. Als collectief pakken zij persoonlijke-professionele en maatschappelijke uitdagingen aan.

Daarom bouwen we aan de universiteit van de 21e eeuw. Het ideaalbeeld van onderwijs, leren & ontwikkelen, waar mbo, hbo & wo samenkomt en voor elke fase in je leven. Bouwen doen we samen met Het Bildung Netwerk: een community van een nieuwe generatie studenten, (young) professionals en organisaties. We bewegen ons in het onderwijs, de wetenschap, de kunst, de publieke sector en het duurzame bedrijfsleven. Lees hier meer over de bouwstenen van de universiteit van de 21e eeuw.

Over de filosofie en wat Bildung voor ons betekent

Bildung is je actief, bewust en ethisch verhouden tot je zelf, de ander en de wereld. Het staat voor het ideaal dat mensen zich zo breed en volledig mogelijk ontwikkelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

Wij hebben ons laten inspireren door het gedachtegoed van klassieke bildungsdenkers als Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) en Theodor Adorno (1903-1969), maar ook door hedendaagse denkers als Gert Biesta, Martha Nussbaum en Roman Krznaric.

"Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden en gebonden aan de grenzen van zijn kracht, moet de kans hebben zich te ontwikkelen volgens zijn innerlijke persoonlijkheid."

- Wilhelm von Humboldt (Gesammelte Schrifte I, p. 111)

Onze ontstaansgeschiedenis

Het onderwijs raakt de essentie niet. Efficiëntie geeft te weinig diepgang, een massacollege te weinig verbinding. Is dit echt wat het is? Er moet meer in zitten dan we er nu uit halen.

In 2014 ontstond bij een groep studenten en docenten uit het hele land de urgentie om niet met dit gevoel rond te blijven lopen, maar er iets aan te doen.

Een bottom-up initiatief van mensen met de wil om een positieve verandering binnen het onderwijssysteem teweeg te brengen. Op het grote verlangen naar meer ruimte binnen het onderwijs voor de ontwikkeling van mensen zagen we het antwoord in Bildung: je actief, bewust en ethisch verhouden tot je innerlijke zelf, de ander en de wereld.

"Als Bildung is wat we missen, dan maken we zelf het alternatief."

Ons mensbeeld

Wij geloven in de kracht en potentie van de mens. Ieder individu draagt mogelijkheden en talenten in zich die door bewuste en begeleide vorming kunnen worden ontdekt en ontwikkeld.

Wij zien de mens niet als een puur rationeel individu. We zien de mens in de kern als relationeel, die betekenis haalt uit het aangaan van uitdagingen en het vermogen tot waarnemen, denken, willen, voelen en handelen in onderlinge verbondenheid ontwikkelt. 

Deze potentie, of ik-kracht, in relatie tot anderen en de wereld, stelt ons in staat om bewust, actief en ethisch richting te geven aan ons leven. Zo zijn we als mensen meer dan wat de techniek, genen en de omstandigheden van ons maken.

Bildung in de praktijk

De Bildung Academie ontwikkelt programma’s en biedt training, coaching en advies rondom persoonlijke-professionele ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Zoals Het Bildung Halfjaarprogramma waarbij studenten en young professionals een half jaar met elkaar aan en inspiratie van gast experts aan de slag gaan met persoonlijke vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Een coachingstraject bij duurzame recruitment agency Generation, voor de nieuwe generatie bewuste leiders. Of een programma in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam voor studenten die vanuit een breder perspectief zichzelf, hun discipline en de maatschappij willen onderzoeken.

Meer over onze ANBI-status

De Bildung Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij ons voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut.

Bestuurssamenstelling

De Bildung Academie heeft een bij wet vastgesteld orgaan: het stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit Michiel Tolman (voorzitter), Durk Gardenier (penningmeester) en Dylan Vianen (secretaris).

Daarnaast heeft De Bildung Academie een uitvoerend team, en diverse uitvoerende bildungprofessionals en diverse bouwers (vrijwilligers) die verantwoordelijkheid dragen voor de operationele activiteiten.

Verdere inrichting

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen in de hoedanigheid als stichtingsbestuurder geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder bij De Bildung Academie. De bestuursleden kunnen uitsluitend gemaakte onkosten declareren bij De Bildung Academie.

Indien bestuursleden in een andere functie werkzaamheden verrichten voor de stichting, is het mogelijk dat hier wel een afzonderlijke beloning tegenover staat. Deze is altijd gelijkwaardig aan beloningen voor niet-bestuursleden.

Het stichtingsbestuur bindt de stichting en controleert de financiële huishouding er van i.s.m. met haar financiële partners zoals loonadministrateur People & Payment en financieel administrateur De Jong Administratie. De bestuurders van de stichting hebben evenveel stemrecht. Geen van de betrokkenen kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. De financiële administratie (inclusief het opstellen van de jaarcijfers) en loonadministratie van de stichting zijn uitbesteed aan een derde partij.

Het uitvoerende team is in loondienst bij Stichting De Bildung Academie en is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de academie. Het salaris is conform de wettelijke salarisschalen voor (universitair) onderwijs (cao-NU).

Overige professionals van De Bildung Academie worden aangenomen op basis van een x-uren contract of gecontracteerd door middel van ‘overeenkomst van opdracht’. Enige vergoeding hierin heeft eveneens een relatie tot bovengenoemde salarisschalen. De Bildung Academie is een stichting zonder winstoogmerk. Alle middelen worden benut om haar algemeen nut beogende missie te realiseren.

Los van een buffer om aan verplichtingen te kunnen voldoen, om tegenvallers te kunnen opvangen (zeker ook in de context van COVID-19 en het daardoor annuleren van fysieke bildungprogramma’s) en om zo de continuïteit van de stichting te borgen, streeft de stichting niet naar vermogensopbouw.

De middelen van de stichting worden beheerd door Triodos bank, mede omdat wij achter de missie van de bank staan: “om geld te laten werken voor een mooiere samenleving.”

Steun ons

Wil je ons steunen om onze activiteiten voort te zetten, die nodig zijn om onze missie te realiseren?

Je kunt doneren via:

IBAN: NL06 TRIO 0390 1042 48
RSIN: 854933992

Statutaire gegevens

Stichting De Bildung Academie
KvK-nummer: 62728954
RSIN/fiscaal nummer: 854933992
BTW-nummer: 854933992B01

Jaarverslagen

Publicatie ANBI 2022

Jaarverslag 2022

Publicatie ANBI 2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Vragen? We helpen je graag.