Privacyverklaring

De Bildung Academie verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bildung Academie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit privacystatement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van De Bildung Academie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Bildung Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Het gebruik van jouw persoonsgegevens/doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt De Bildung Academie met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De Bildung Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Toezenden van studie-informatie en uitnodigingen/attenderingen rond voorlichtingsactiviteiten;
 • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die daarom hebben verzocht;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De Bildung Academie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • De Bildung Academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze beperkte belastingplicht.

Grondslag van de verwerking

Wij moeten het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG, namelijk:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Bildung Academie maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Bildung Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Bildung Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Bildung Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Bildung Academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Voor een toelichting kijk hier.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld tools die klikgedrag en webstatistieken meten. Op deze pagina vind je een overzicht van alle cookies.

Sites gelinkt aan websites van De Bildung Academie

De website van De Bildung Academie bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van de academie zijn vervaardigd. De Bildung Academie is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites jouw persoonsgegevens behandelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bildung Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michiel@debildungacademie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

De Bildung Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Bildung Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Michiel Tolman is de Functionaris Gegevensbescherming van De Bildung Academie. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michiel@debildungacademie.nl.

Stichting De Bildung Academie
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
+31 (0)6 43 58 50 85